Biz hakda

Texbest Co., Ltd.

Swüzmek, sport eşikleri, tans eşikleri we sport eşikleri üçin örülen we örülen trikota fabric matalary öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşendir.
Önümçilik toparymyz dokamak, örmek, ölmek we çap etmek bilen meşgullanýar.
Çap etmek üçin, iň köp 14 reňk edip bilýän tekiz ekranly / çygly çap edýäris.Şeýle hem, sublimasiýa çap etmek we göni syýa reaktiw sanly çap etmek bilen meşgullanýarys.
Çap etmegiň hili we derejesi Hytaýda iň ýokary ýerde.
Mata stilleri barada aýdanymyzda, biziň dürli görnüşlerimiz bar.
Trikota fabric mata ýaly, dokalýan mata ýaly.Jübüt forma, goşa trikota ,,
Quakard, tor matasy we dünýäde gaty meşhur bolan gaýtadan işlenen matalaryň köp dürli görnüşleri.

Potensial
aýda howlular

100+ dokma trikota and we dokma maşynlary we 50+ sanly çap maşynlary bilen Texbest iň ygtybarly hyzmatdaş.

Nusgalary çap et
möwsümde çap edýär

Biziň görnükli tehnologiýa toparymyz, çapdan faýllardan matanyň üstüne çykar.

Müşderiler
bütin dünýäde

Sargytlaryň köp görnüşini dolandyrmak üçin baý tejribe bilen Texbest Tesco / M & S üçin iň köp üpjün ediji bolup biler, şeýle hem Gottex / MBW ýaly butikler üçin iň gowy hyzmatdaş bolup biler.

Hyzmatymyz

Has köp bazar gazanmak üçin müşderilerimize täze moda matalaryny hödürlemek üçin mata tehniklerimiz täze modany öwrenmegi dowam etdirýärler, şonuň üçin her ýyl täze moda mata makalalaryny saklap bileris.

Mundan başga-da, müşderilerimiziň mata hilimizden we mata gowşuryşymyzdan pes bolmagyna ýol bermeýäris.QC toparymyz baý tejribä eýe.Iberen matalarymyzyň hemmesi doly gözden geçirilýär.Mata eltip bermek elmydama alyjymyzyň maksatly gowşuryşyndan gijä galmaýar.

10 ýyldan gowrak wagt bäri hyzmat edýän Texbest, ýokary hilli matalary kesgitleýän we dünýädäki müşderilerimize ajaýyp hyzmat hödürleýän eksportçydyr.

hyzmat hakda

Biziň wezipämiz

Matalarymyz dizaýnerlere we alyjylara has köp müşderi gazanmak üçin kömek edip biler we täzeçilligi dowam etdireris, gymmatly müşderilerimize iň täze moda we tehnologiýany hödürläp bileris diýip umyt edýäris.