Gaýtadan işlenen ýüplük näme?

Gaýtadan işlenen ýüplük, PET plastmassasyndan köne eşikleri, dokma önümlerini we beýleki önümleri gaýtadan işlemek ýa-da önümçilik üçin çig malyny dikeltmek üçin döredilýär.

Gaýtadan işlenen ýüplük, PET plastmassasyndan köne eşikleri, dokma önümlerini we beýleki önümleri gaýtadan işlemek ýa-da önümçilik üçin çig malyny dikeltmek üçin döredilýär.

Esasan, PET-iň giriş materialy bilen gaýtadan işlenen süýümler 3 görnüşe bölünýär:
Ştapeli gaýtadan işlemek,
Filamenti gaýtadan işlemek,
Melange gaýtadan işlemek.

Her görnüşiň özboluşly aýratynlyklary, dürli ulanylyşy we artykmaçlyklary bolar.

1. Ştapeli gaýtadan işlemek

Gaýtadan işlemek ştapel matasy gaýtadan işlenen plastmassa materialdan ýasalýar, Rycycle Filament ýüplüginden tapawutlylykda, gaýtadan işlemek ştapeli gysga süýümden dokalan.Gaýtadan işlemek ştapel matasy adaty ýüplükleriň aýratynlyklarynyň köpüsini saklaýar: tekiz ýüz, aşgazana gowy garşylyk, ýeňil agram.Netijede, “Gaýtadan işlemek ştapel” ýüplüginden tikilen eşikler gyrma garşy, görnüşini gowy saklaýar, berkligi ýokary, üstüni reňklemek kyn, galyndy döretmeýär ýa-da deriniň gyjyndyrylmagyna sebäp bolmaýar.Gysga süýüm (SPUN) diýlip hem atlandyrylýan ştapel ýüplügiň uzynlygy birnäçe millimetrden onlarça millimetre çenli.Dokma üçin ulanylýan üznüksiz ýüplügi emele getirmek üçin egirme prosesi geçmeli.Gysga süýümli matanyň üstü ýykylýar, dargadylýar, köplenç güýz we gyş matalarynda ulanylýar.

2. Filamenti gaýtadan işlemek

Gaýtadan işlemek ştapeline meňzeş, gaýtadan işlemek filamentinde ulanylýan plastik çüýşeler hem ulanylýar, ýöne gaýtadan işlemek filamentiniň “Staple” -den has uzyn süýümi bar.

3. Melange gaýtadan işlemek

Gaýtadan işlemek Melange ýüplügi gaýtadan işlemek ştapel ýüplügine meňzeş gysga süýümlerden durýar, ýöne reňk täsirinde has görnüklidir.Kolleksiýadaky “Gaýtadan işlemek filamenti” we “Gaýtadan işlemek ştapel” ýüplükleri diňe bir monohromatiki bolsa-da, “Relacle Melange” ýüplüginiň reňk täsiri boýalan süýümleriň birleşmegi netijesinde has dürli-dürli bolýar.Melange gök, gülgüne, gyzyl, gyrmyzy, çal ýaly goşmaça reňklere eýe bolup biler.


Iş wagty: Mart-06-2022