2022-nji ýylda iň oňat mayo matasy haýsy?

Iň oňat mayo matasy moda dünýäsinde gyzgalaňly jedelleriň mowzugy.Emma hakykat, hakykatdanam bir topar wariant ýok.Swim geýim matalary adatça çalt guratýan, reňkli we belli bir derejede uzalmaly.Swimüzmek matalarynyň dürli görnüşlerini we olaryň dürli aýratynlyklaryny ara alyp maslahatlaşalyň.Islegleriňiz üçin dogry mayo materialyny saýlamak şondan soň aňsat bolar!

Köýnek matasynyň köpüsi, bu ajaýyp egrileriň hemmesine gabat gelmek we amatly we howpsuz ýüzmek üçin niýetlenendir.Mata, çygly bolanda hem görnüşini saklamagy, aňsat we çalt guramagyny üpjün etmeli.Şol sebäpli ýüzýän matalaryň her görnüşinde diýen ýaly elastan süýümleri bar.

Likra (ýa-da spandex) bilen garylan poliester köýnek geýimleri, iň ýokary çydamlylyk derejesine eýe.Stretch poliester, ýöne umumy kategoriýa.Göni manyda dürli mata degirmenlerinden dürli ýüzlerçe ýüzlerçe, müňlerçe bolmasa-da bar.Her görnüşi bilen poliniň spandeks bilen garyşyk göterimi belli bir derejede üýtgeýär.

Suw köýneginiň garyndylaryna seredeniňde, köplenç “Likra”, “Spandex” we “Elastane” adalgalaryny görersiň.Onda, Likra bilen spandeksiň arasynda näme tapawut bar?Aňsat.Lycra, DuPont kompaniýasynyň söwda belligi.Beýlekiler umumy sözler.Olaryň hemmesi bir zady aňladýar.Iş ýüzünde, bu 3 ýa-da başga bir marka elastan süýümleri bilen ýasalan köýnek geýimleriniň arasynda hiç hili tapawut görmersiňiz.

Neýlon spandex mayo matalary iň meşhurlaryndan biridir.Bu, esasan, aşa ýumşak duýgusy we ýalpyldawuk ýa-da atlas örtügine eýe bolmagy bilen baglanyşyklydyr.

Onda… Swim geýmek üçin iň oňat mata haýsy?

Iň oňat mayo matasy, zerurlyklaryňyza iň manyly matadyr.Iş ýüzünde poliesteriň aňsat çap etmek ukybyny we çydamlylygyny halaýarys.Şeýle hem, poliesteriň daşky gurşawa ýetirýän täsirini neýlondan has gowy dolandyryp boljakdygyna ynanýaryn.

Şeýle-de bolsa, neýlonyň duýgusy we gutarmagy poliester bilen deňeşdirip bolmaýar.Poliesterler ýylsaýyn ýakynlaşýarlar, ýöne neýlonyň keşbine we duýgusyna gabat gelmek üçin henizem azajyk ýol bar.


Iş wagty: Iýun-06-2022